3 náhodne zobrazené produkty

Robotník so zbíjačkou
Robotník so zbíjačkou
Prepravník na kone - vlečka
Prepravník na kone - vlečka
Čelný nakladač – príslušenstvo
Čelný nakladač – príslušenstvo
Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky. Túto objednávku možno rozšíriť, upraviť, zrušiť do 60 min.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre realizáciu kúpy a predaja potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Údaje poskytované internetovému obchodu BruderHracky.sk sú zabezpečené šifrovacou metódou AES. Podľa európskeho nariadenia č. 2016/679 tzv. GDPR všetky Vami zadané osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, nepoužívame osobné údaje na účely marketingu a nepoužívame súbory cookies. Zároveň upozorňujeme že Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 60 min.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Doručovanie objednaného tovaru zabezpečuje Slovenská pošta.

Ceny sú stanovené cenami uvedenými na internetovom obchode. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.

MOŽNOSTI PLATIEB

 • Platba na dobierku (pri dodaní spoločnosťou DPD)
 • Platba zálohovou faktúrou (pri veľkoodbere)

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti pracovníka pošty. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak, ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

POSTUP REKLAMÁCIE

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte, prosím, nasledujúci postup:

 • Pošlite nám e-mail, kde uvediete hlavne typ (kód) výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady.
 • Do 2 pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. Bez dokladu o kúpe nie je možné tovar reklamovať.

Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskoršie ale do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch:
 • tovar nie je viditeľne použitý
 • nie je vyplnený záručný list
 • reklamácia bola vopred nahlásená
 • daný tovar je dostupný.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme Vám k dispozícii a pripravení kedykoľvek poradiť. Vaša spokojnosť je totiž naším cieľom. V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z našich kontaktov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane poštovného a balného.

Internetový obchod BruderHracky.sk si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky. Aktuálne znenie je vždy na www.bruderhracky.sk. V prípade, že odberateľ nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

 
Rýchle objednávky SMS-kou na: 0903 763 654.
Stačí uviesť kód(y) hračiek, meno a dodaciu adresu.